Nota sobre el terratrèmol del dia 15 de maig de 1995
i les seves rèpliques

Durant el mes de maig de 1995 es van produir diversos terratrèmols a la Mediterrània, a uns 35 km al SE de Tarragona. El sisme principal tingué lloc el dia 15 de maig a les 17h 37m (hora oficial) i va ser seguit d'una rèplica a les 17h 41m (hora oficial). Ambdós terratrèmols van ser percebuts en nombroses poblacions de Catalunya, més intensament a les comarques de Tarragona i Barcelona. En les hores següents i dies més tard es produïren una sèrie de rèpliques, només la del dia 24 de maig fou percebuda per la població.

Per analitzar els efectes produïts per aquest sismes s'enviaren qüestionaris macrosísmics, en col·laboració amb l'Observatori Fabra, a tots els municipis de Catalunya pel sisme del dia 15, i a les comarques més properes a l'epicentre pel sisme del dia 24. Una primera anàlisi dels qüestionaris indica que pel sisme principal el valor d'intensitat màxima percebuda a terra està compresa entre el grau IV i V (MSK). Per a la ciutat de Barcelona, tant pel sisme principal del dia 15 com per la rèplica del dia 24 s'està portant a terme, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, un estudi detallat de la percepció dels sismes als diferents districtes de Barcelona.

A partir de l'anàlisi dels enregistraments obtinguts en les diferents estacions s'ha calculat, per a cada sisme de la sèrie, l'epicentre (latitud, longitud) i en la profunditat (prof) mitjanánt el programa Hypoellipse. Aquest programa, que ja va ser utilitzat pel càlcul dels terratrèmols succeïts al setembre de 1994 a la Mediterrània, al NE de Barcelona[1], permet una aproximació a les condicions reals al considerar diferent gruix d'escorça per a cada estació.

Cal remarcar que, en el cas del sisme principal, la saturació dels registres comporta una dificultat en la lectura de les fases S. Aquest fet, juntament amb les condicions de mala cobertura azimutal i la distància mínima estació-epicentre d'uns 60 km, provoca una indeterminació gran en el valor de la profunditat.

Atès que l'enregistrament del sisme principal (17h 37m) queda solapat amb l'enregistrament de la primera rèplica (17h 41m) no ha estat possible calcular la magnitud de durada (Md) per al terratrèmol principal. Per això s'han seleccionat els enregistraments no saturats i s'ha calculat la magnitud Wood-Anderson (Mwa) del sisme principal així com també la de les dues rèpliques més importants perquè serveixi de comparació.

Els paràmetres focals obtinguts per al sisme principal i les rèpliques són:

Data

Hora Origen (TO)

Latitud N

Longitud E

Prof (Km)

Md

Mwa

15/05/95

17:37:41.36

40º 50.30'

1º 31.93'

15.

 

4.6

15/05/95

17:41:22.09

40º 49.78'

1º 30.82'

17.

4.2

4.1

15/05/95

22:34:31.54

40º 55.15'

1º 30.55'

 

2.8

 

16/05/95

03:53:21.84'

41º 00.39'

1º 32.06'

12.

3.2

 

24/05/95

00:42:25.04

40º 51.86'

1º 30.33'

12.

4.2

4.0

28/05/95

08:34:10.82

40º 59.80'

1º 28.94'

 

2.8

 

28/05/95

14:04:18.66

40º 59.23'

1º 28.69'

 

2.5

 

A més d'aquests sismes en van tenir lloc d'altres de magnitud més feble que només van ser enregistrats al sismògraf de l'Observatori de l'Ebre. Segons la llista que ens ha subministrat l'esmentat Observatori les hores d'enregistrament són les seguents:

Data

Hora (TO)

15/05/95

17:44

15/05/95

17:45

15/05/95

18:06

15/05/95

18:12

30/05/95

05:25

Per a l'obtenció del mecanisme focal s'han demant còpiues de registres de les estacions espanyoles i estrangeres més properes, com són Algèria, França, Itàlia i Suïssa. De tots els enregistraments recopilats, s'han seleccionat, per al sisme principal, les 23 lectures més clares del sentit del primer moviment de l'ona P. El càlcul s'ha realitzat mitjançant un mètode numèric[2] que permet fer una estimació de l'orientació dels eixos i plans de falla i també de les seves desviacions típiques. Amb les dades disponibles actualment, la solució preliminar obtinguda mostra un mecanisme de falla en direcció, amb eixos de pressió i tensió quasi-horitzonatls orientas pràcticament N-S i E-W respectivament. Aquestes direccions són compatibles amb les obtingudes en altres sismes d'aquesta regió de la mediterrànica[1].

Volem recordar que a l mateixa zona on s'ha produït aquesta sèrie sísmica, l'any 1987 va tenir lloc un terratrèmol, de magnitud 4.2, i les seves rèpliques.

Institut Cartogràfic de Catalunya
Unitat de Geologia de l’ICC

Barcelona, desembre de 1995

--------------------------

[1] SGC, Monografia tècnica de l'Institut Catogràfic de Catalunya (1996).

[2] Udías i Buforn, (1988). Single and joint fault-plane solutions from first motion data. B. Doonbos (Edit): Seismological Algorithms. Academic Press. London 443-453.

up.gif (687 bytes)