Generalitat de Catalunya
Informació general sobre riscos geològics
Coneixements bàsics, els riscos geològics a Catalunya, fenòmens lligats a la geodinàmica externa i consells d'autoprotecció
Cartografia de riscos geològics
Línies d'actuació sobre riscos, identificació i mitigació de riscos naturals, mapa per a la prevenció dels riscos geològics i formulari de "Heu observat un moviment del terreny?"
Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)
LLISCAT és una base de dades de moviments del terreny de Catalunya, desenvolupada per  la UPC amb el suport de l'IEC i gestionada per l’ICGC
Enginyeria geològica i geotècnica
L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Mapa geotècnic de Barcelona (CD-Rom, 2000)

Hidrogeologia, hidrologia superficial i enginyeria hidràulica
L'ICGC treballa en la migració de contaminants, en la delimitació de les zones inundables del domini públic hidràulic
Instrumentació i xarxes de control
L'ICGC implementa serveis de monitorització amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals
Consell Assessor de Túnels
L'ICGC forma part del Consell Assessor de Túnels que supervisa l'obra pública de túnels i d'altres obres singulars a Catalunya