Generalitat de Catalunya
Geoíndex

Geoíndex és l'instrument, creat en el Decret 168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. En l'actualitat, l'ICGC recull de forma sistematitzada informació i la documentació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos generada directament per l'ICGC i la posa a disposició de les persones usuàries per a la seva consulta.

Geoíndex permet la cerca, la visualització i la sol·licitud d'informació sobre els grups de conjunts d'informació que integren les bases de dades de l'ICGC a partir d'un conjunt de visors i dels geoserveis.

Geoíndex s'integra en el Centre de Documentació i Arxiu Geològic (CEDAG).

Sistema geodèsic de referència oficial ETRS89 UTM 31 N
Visors

Els visors faciliten la consulta de la geoinformació descrita en les metadades de dades. Es presenten versions especialitzades per a cada tipus de dades (riscos, mapes, dades, ...), però també es pot consultar totes les capes simultàniament. A més de les funcionalitats bàsiques, cada visualitzador pot ser complementat amb noves capes d'altres visualitzadors específics de l'ICGC, amb l'opció "WMS" Connectar amb un servidor WMS, la qual demana seleccionar quines capes es volen afegir, així com afegir-hi  altres capes externes indicant l'adreça URL del WMS corresponent. No obstant, també és possible afegir les adreçes URLs d'aquests serveis de l'ICGC (vegeu les metadades dels serveis WMS) a altres clients visualitzadors propis de l'usuari.

Els visors han estat optimitzats pel navegador Mozilla FireFox

geoindex_B1_geologia
Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000
geoindex_B1_SIDT3
Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

geoindex_B1_geotermia2
Potencial d'explotació d'energia geotèrmica a Catalunya
geoindex_B1_geotreballs

Estat  dels treballs dels programes de cartografia geotemàtica

Descàrrega en format GeoPDF i SHP

geoindex_B1_allaus3
Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC), proteccions existents i zones d'estudi
geoindex_B1_riscos3
Perillositat de zones evaluades amb dictàmens preliminars de riscos i Mapa per a la prevenció dels riscos geològics
geoindex_B1_sismologia2
Estacions de les xarxes sísmiques de banda ampla i acceleròmetres, i localització d'epicentres instrumentals i macrosísmics

geoindex_B1_sondejos
Ubicació de sondejos provinents de projectes d'obra pública, amb codi d'informe que conté les dades
geoindex_B1_geofisica2
Accés a la Base de dades geofísiques
Serveis de mapes