Generalitat de Catalunya
Geoserveis de dades - WMS

Els geoserveis són serveis Internet que posen mapes i dades a l'abast d'altres aplicacions cartogràfiques, a través de la xarxa. És a dir, des de qualsevol ordinador connectat a Internet i amb les aplicacions cartogràfiques apropiades és possible accedir a mapes i serveis específics. També hi ha pàgines web que mitjançant un navegador d'Internet convencional permeten utilitzar els Geoserveis sense necessitat d'instal·lar aplicacions específiques

Sistema geodèsic de referència oficial ETRS89 UTM 31 N
Geoíndex suporta els sistemes de referència EPSG: 25831, 23031, 32631, 4258, 4230, 3857 i 4326 [+info: Codis EPSG]
Allaus
Allaus
http://siurana.icgc.cat/geoserver/nivoallaus/wms
Capa Contingut
nivoallaus:enquestes Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestes
nivoallaus:observacions Allaus recents a partir d'observacions
nivoallaus:proteccions_acontrol Àrees controlades
nivoallaus:proteccions_lineals Proteccions lineals
nivoallaus:proteccions_puntuals Proteccions puntuals
nivoallaus:proteccions_reforest Zones de reforestació
nivoallaus:puntsobservacio Punts d'observació
nivoallaus:zonesallaus Zones on s'han produït desencadenaments d'allaus
nivoallaus:zonesnivoclima Zones nivoclimàtiques

tornar amunt

Capes base i context geològic
Capas
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC_MapaBase/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 MGC50mv1r01o.sid
1 mgc250mv20f00r01.sid
Base/MGC250mv2(raster)
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Base/MGC250mv2(raster)
Base/MGC50mv1r01o
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC50mv1r01o/ImageServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Base/MGC50mv1r01o

tornar amunt

Cartografia geològica
Geologia/mgc250mv2(raster)
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/mgc250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Geologia/mgc250mv2(raster)
MGC 1:250 000
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/BG250mv2/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Unitats cartogràfiques (BG250m)
1 Àrees metamòrfiques (BG250m)
2 Contactes geològics i elements estructurals (BG250m)
Geologia/MGC50mv1r01(raster)
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/MGC50mv1r01(raster)/ImageServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Geologia/MGC50mv1r01(raster)
MGC 1:50 000
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/BG50mv1r02/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 bg50mv1r01_100.tif
1 Unitats cartogràfiques (BG50m)
2 Contactes geològics (BG50m)
3 Elements estructurals i geomorfològics (BG50m)

tornar amunt

Costa - Projecte iCoast
Desastres costaners documentats, platges de referència i localitzacions d'alertes primerenques
http://siurana.icgc.cat/geoserver/icgc_icoast/wms?
Capa Contingut
iCoast information
01_HIST_PN Historical events
02_LCELL_PA Litoral cells
03_BTAR_LN Beach targets
04_DCUS_POL Descriptive Coastal Units
05_MUNI_PA Coastal municipalities
06_CSTL_LN Coastline
Storms
08_S891_PA 1989_nov_01
09_S901_PA 1990_oct_01
10_S961_PA 1996_feb_01
11_S971_PA 1997_dec_01
12_S971_PA 1997_nov_01
13_S971_PA 1997_oct_01
14_S001_PA 2000_dec_01
15_S011_PA 2001_dec_01
16_S011_PA 2001_nov_01
17_S021_PA 2002_may_01
18_S031_PA 2003_feb_01
19_S032_PA 2003_feb_02
20_S031_PA 2003_oct_01
21_S041_PA 2004_dec_01
22_S041_PA 2004_mar_01
23_S061_PA 2006_dec_01
24_S061_PA 2006_gen_01
25_S081_PA 2008_dec_01
26_S081_PA 2008_gen_01
27_S091_PA 2009_dec_01
28_S101_PA 2010_mar_01
29_S102_PA 2010_mar_02
30_S101_PA 2010_oct_01
31_S111_PA 2011_mar_01
32_S111_PA 2011_nov_01
33_S121_PA 2012_oct_01
34_S122_PA 2012_oct_02
35_S131_PA 2013_feb_01
36_S131_PA 2013_mar_01
37_S131_PA 2013_nov_01
38_S141_PA 2014_mar_01
39_S141_PA 2014_nov_01
Mapa estructural de Catalunya
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/estructural/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Estructural_250M

tornar amunt

Deformacions del terreny
Layers
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/subsidencies/SIDT/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 MI_DInSAR_ERS_ENVISAT
1 MI_DInSAR_ENVISAT
2 GPS
3 Anivellació Topogràfica

tornar amunt

Geotèrmia
Mapa de flux de masses d'aigua
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/flux_masses_aigua/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Àrees d'infiltració
1 Línies de flux
Anomalies de Bouguer
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/anomalies_bouguer/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Bouguer regional
1 Línies de contorn de Bouguer regional
2 Bouguer residual
3 Màscara_no_data
4 Línies de contorn de Bouguer residual
Amplitud tèrmica
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/amplitud_termica/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Amplitud tèrmica
1 Línies de contorn
2 Estacions meteorològiques
Profunditat superficies
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/profunditat_superficies/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Gruix litosfera
1 Linies de contorn litosfera
2 Gruix escorca
3 Linies de contorn escorca
4 Dades gruix escorca
5 Z_BAS_paleo
Mapa d'instal·lacions geotèrmiques
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/instal_bombes_calor/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Instal·lacions bombes calor
Mapa de temperatura superficial reduïda
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Tsup_reduida/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 T superficial reduïda
1 Punts de mesura (estacions meteorològiques)
Temperatures a diferents profunditats
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/temperatura/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 T Moho
1 Isotermes Moho
2 T a 15km
3 Isotermes a 15km
4 T a 7km
5 Isotermes a 7km
6 T a 3km
7 Isotermes a 3km
8 Punts de mesura a 3km
9 T a 100m
10 Isotermes a 100m
11 Mesures T a 100m
Mapa de zones de potencial geotèrmic profund
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/Zones_potencial/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Zones de potencial geotèrmic
Mapa d'indicis geotèrmics
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/manifestacions_termals/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Indicis geotèrmics
Salt tèrmic estacional
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/salt_termic/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Salt tèrmic estiu
1 Salt tèrmic hivern
2 Mesures T a 100m
3 Mesures T superficial
Parametres tèrmics
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geotermia/parametres_termics/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
0 Conductivitats
1 Punts de mesura conductivitat
2 Gradient
3 Línies de contorn gradient
4 Punts de mesura gradient
5 Flux de calor
6 Línies de contorn flux de calor
7 Punts de mesura flux de calor

tornar amunt

Geotreballs
Distribucio fulls publicació
http://siurana.icgc.cat/geoserver/geotreballs/wms
Capa Contingut
geotreballs:tall25m Tall 1:25.000
geotreballs:tall5m Tall 1:5.000
geotreballs:geotreball_I Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000
geotreballs:geotreball_II Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000
geotreballs:geotreball_III_5M Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000
geotreballs:geotreball_IV Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000
geotreballs:geotreball_V Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000
geotreballs:geotreball_VI Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000

tornar amunt

Riscos geològics
Riscos Geològics
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/risc/Riscos_geologics/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics 1:25.000
1 Multiperillositats
2 Perillositat per fluxos torrencials
3 Perillositat per despreniments
4 Perillositat per esllavissades
5 Perillositat per esfondraments
6 Tall 1:25.000
7 Tall 1:25.000

tornar amunt

Sismologia
Sismologia
http://siurana.icgc.cat/geoserver/sismicitat/wms
Capa Contingut
sismicitat:sismicitat_instrumental Epicentres Instrumental
sismicitat:epicentres_macrosismics Epicentres Macrosísmica

tornar amunt

Sondejos

tornar amunt

Tècniques geofísiques
Geofísica aplicada
http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/geofisica/tecniques_geofisiques/MapServer/WMSServer?
Capa Contingut
Anomalia_gravimetrica
1 Anomalia gravimètrica residual (1:250000)
2 Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000)
3 Anomalia gravimètrica regional (1:250000)
4 Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000)
5 AnomaliagravimetricadeBouguer250000
6 Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250000)
7 Zones amb baixa densitat d'informació
8 Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000)
9 Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000)
Magnetometria
11 Magnetometria
12 Magnetometria
13 MagnetoTelúrica (MT)
14 Tomografia elèctrica (ERT)
15 Sísmica reflexió (SRX)
16 Sísmica refracció (SRA)
17 Testificació geofísica
18 Sondeig Elèctric Vertical (SEV)