Generalitat de Catalunya
Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els fitxers, textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Tots els drets són reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Només és autoritzat l'ús personal no comercial. No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts, tret dels productes i serveis regits per clàusules i condicions particulars pròpies.
 • La informació geogràfica i cartogràfica visualitzada a través d'aquest web no substitueix la cartografia oficial que, tant en format digital com imprès, es pot obtenir de manera reglada, segons estableixen els mecanismes previstos per la Llei 16/2005 de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i desenvolupada pel Decret 398/2006, de Reglament.
 • L'ICGC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Institut.
 • ICGC no garanteix que el web i els servidors siguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, tret dels productes i serveis regits per condicions d'us i d'accessibilitat pròpies.
 • La responsabilitat de l'ús de la informació del lloc web és de l'usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeti d'identificar la persona física usuària del web.

Condicions d'ús

Per tal de generar valor afegit a partir de la informació cartogràfica, geològica i geofísica, l'ICGC ha actualitzat les condicions d'ús de la informació que produeix o n'és propietari.

Concretament, les noves condicions es basen en la llicència Creative Commons de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permeten la reutilització de la informació cartogràfica, geològica i geofísica per a qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació amb qualsevol mitjà, i la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit, simplement indicant l'autoria de la font (i aplicant els altres termes definits en les condicions i en el CC BY 4.0).

   Condicions d'ús de la geoinformació ICGC en detall

Consideracions addicionals

Algunes consideracions addicionals sobre els continguts:

 • La informació geològica, geogràfica i cartogràfica visualitzada a través d'aquest lloc web no substitueix la cartografia oficial que, tant en format digital com imprès, es pot obtenir de manera reglada, segons estableixen els mecanismes previstos per la Llei 19/2005 de l'Institut Geològic de Catalunya i per la Llei 16/2005 de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i desenvolupada pel Decret 398/2006, de Reglament.
 • L'ICGC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest Institut.
 • L'ICGC no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi, tret dels productes i serveis regits per condicions d'us i d'accessibilitat pròpies.
 • La responsabilitat de l'ús de la informació del lloc web és de l'usuari de la mateixa.
 • En cap cas les "galetes" o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
Protecció de dades de caràcter personal

Pel que fa referència a l'ús de galetes:

 • Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recollir dades estadístiques de manera anònima i poder millorar, amb aquesta informació, els serveis que l'ICGC ofereix als ciutadans. Com a exemple, es pot analitzar la dificultat de trobar certs continguts.

  Així, totes les dades de visitants es desen amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d'ús. A tal efecte, es poden desar uns petits fitxers, anomenats galetes (cookies), als vostres dispositius. A través de les opcions del vostre navegador d'Internet, sol ser possible gestionar aquestes galetes (suggerim utilitzeu l'ajuda del vostre navegador d'Internet per veure com fer-ho). Tingueu en compte, però, que deshabilitar aquesta opció pot afectar el funcionament del web.

  En qualsevol cas, les dades no es faran servir per identificar cap visitant físic personalment i no s'afegiran a cap dada personal.


Pel que fa referència a l'ús i tractament de dades de caràcter personal:

 • En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, reguladora de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu són tractades d'acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la llei, i emmagatzemades en un arxiu digital, el responsable del qual és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Teniu dret a l'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals, d'acord amb els termes previstos per la llei, a través d'una sol·licitud per correu electrònic a icgc@icgc.cat o de carta adreçada a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.