Generalitat de Catalunya
Atles geològic de Catalunya
Breu recull de material de l'Atles geològic de Catalunya: presentació, elements dels mapes geològics, talls geològics, tipus litològics, història geològica de Catalunya, el Temps geològic, vocabularis...

Accés a l'Atles geològic de Catalunya

geotreballs
Documents geològics, edafològics i geotemàtics complets i formalment homogenis a escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Geotreballs en format vectorial

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Informa't sobre què és un mapa geològic, les seves parts i la seva finalitat

Taula cronoestratigràfica internacional
Consulta les taules dels temps cenozoic, mesozoic, paleozoic i precambrià

Actualització Taula cronoestratigràfica internacional 2015/01